Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на АСЛ Машгруп

Публикувано на: 29/02/2016

В началото на месец февруари 2016 г., „АСЛ Машгруп“ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.001-0882-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, за изпълнението на проект: “Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на “АСЛ Машгруп” ООД.

Договорът е с продължителност на изпълнение 8 месеца. Максималният размер на общо допустимите разходи по проекта възлизат на 1 004 405,08 лева, като предоставената безвъзмездна финансова помощ е в максимален размер на 451 982,29 лева и представлява 45 % от допустимите разходи по проекта.

Стратегията на „АСЛ Машгруп“ ООД за развитие на предприятието е основана на поетапна технологична модернизация. Първите два етапа са реализирани през периода 2008 – 2014 г. Третият етап (2015-2018 г.) предвижда закупуване и пускане в експлоатация на нови съвременни високотехнологични машини и оптимизиране на ресурсите и използваните  суровини и материали чрез нови технологии и съвременно оборудване. Реализирането на този етап се осигурява в значителна степен от предвидената за изпълнение по настоящия проект дейност: закупуване на хоризонтална пробивна и фрезова машина с ЦПУ.

Целта на проектното предложение е повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на „АСЛ Машгруп“ ООД. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

– увеличаване на производствения капацитет и производителността на труда;

– усвояване на нови изделия и увеличение на износа;

– подобряване качеството на продукцията;

– подобряване ефикасността и оптимизиране на производствения процес;

– подобряване ресурсната ефективност като се намалят разходите за материали и суровини чрез намаляване генерирането на отпадък.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG16RFOP002-2.001-0882-C01  “Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал в “АСЛ Машгруп” ООД  e финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.