Тръжна документация

Публикувано на: 24/03/2016

„АСЛ Машгруп“ ООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на хоризонтална пробивна и фрезова машина с ЦПУ“. Тръжната документация включва:

Prilojenie_3.2_Publichna_pokana
Prilojenie_3.3_Iziskvania_oferti
Prilojenie_3.4_Oferta
Prilojenie_3.6_Metodika_za_ocenka
Prilojenie_3.7_Declaracia_ZUSESIF
ProektDogovor

Проект BG16RFOP002-2.001-0882-C01 “Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал в “АСЛ Машгруп” ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.